Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική εισαγωγή σε επιλεγμένα θέματα που αποτελούν αντικείμενο κυρίως της μικροοικονομικής. Ειδικότερα παρουσιάζεται το γνωστικό αντικείμενο και η μέθοδος της Οικονομικής Επιστήμης. Στη συνέχεια η έμφαση δίνεται στην ανάλυση της φύσης και λειτουργίας των αγορών, στις αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης, στην ισορροπία της αγοράς, και στην ελαστικότητα, και εξηγείται πως οι ελεύθερες αγορές προϊόντων λειτουργούν και κατανέμουν αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους. Πέραν τούτου αναλύεται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις τιμές και την ποσότητα για τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Ακόμη εξηγείται πως οι ατομικοί καταναλωτές λαμβάνουν τις αποφάσεις για να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα. Τέλος, το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές σε θέματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της κλαδικής οικονομικής, της διεθνούς οικονομικής, και της δημόσιας οικονομικής. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών της αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο), και το αποτέλεσμα σε κάθε ξεχωριστή δομή αγοράς ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η αγορά αποτυγχάνει να κατανείμει αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους μιας οικονομίας (εξωτερικότητες, δημόσια αγαθά), αλλά και στους τρόπους με τους οποίους το κράτος επιχειρεί να επιλύσει (ή αποτυγχάνει να επιλύσει) το πρόβλημα της μη άριστης κατανομής των παραγωγικών συντελεστών.

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:  α) Gregory Mankiw, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Τόμος Ι, ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 1η έκδοση,2001, Αθήνα, β) Begg David, Vernasca Gianluigi, Fisher Stanley, Dornbusch Rudiger, Αρχές Οικονομικής, Κριτική, έκδοση 2015, Αθήνα, γ) Michael Parkin, Kent Matthews, Melanie Powell, Αρχές Οικονομικής, 2013, Κριτική, Αθήνα, δ) Paul A. Samuelson, & WilliamD. Nordhaus (2002), Οικονομική Ι, Παπαζήσης, Αθήνα,ε) Stiglitz J.E., Walsh C.E., Αρχές Μικροοικονομικής, Παπαζήσης, έκδοση 2010, Αθήνα, στ) Mankiw Gregory N.” "Taylor Mark P, Οικονομική (Μικροοικονομική), Εκδόσεις Τζιόλα, 2016, Αθήνα.


Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις βασικές αρχές της Μακροοικονομικής. Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πως λειτουργεί η οικονομία ως σύνολο. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να σκεφθούν κριτικά πάνω στο θέμα της οικονομικής μεγέθυνσης και του οικονομικού κύκλου, τα οποία έχουν απασχολήσει επί γενεές γενεών τη μακροοικονομική σκέψη. Σημαντικές συζητήσεις για τη νομισματική και φορολογική πολιτική, επίσης, παρουσιάζονται. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, ακόμη, μελετώνται βασικά μοντέλα της μακροοικονομικής που εξηγούν τη σχέση μεταξύ παραγόντων, όπως το εθνικό εισόδημα και προϊόν, η κατανάλωση, η ανεργία, ο πληθωρισμός, οι αποταμιεύσεις, οι επενδύσεις, το διεθνές εμπόριο και η διεθνής χρηματοδότηση.
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: α) Gregory Mankiw, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Τόμος ΙΙ, ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 1η έκδοση, 2002, Αθήνα, β) Begg David, Vernasca Gianluigi, Fisher Stanley, Dornbusch Rudiger, Αρχές Οικονομικής, Κριτική, έκδοση 2015, Αθήνα, γ) Michael Parkin, Kent Matthews, Melanie Powell, Αρχές Οικονομικής, 2013, Κριτική, Αθήνα, δ) Paul A. Samuelson, & William D. Nordhaus (2002), Οικονομική ΙΙ, Παπαζήσης, 2002, Αθήνα, ε) Stiglitz J.E., Walsh C.E., Αρχές Μακροοικονομικής, Παπαζήσης, έκδοση 2010, Αθήνα. στ) Mankiw Gregory N.” " Taylor Mark P, Οικονομική (Μακροοικονομική), Εκδόσεις Τζιόλα, 2016, Αθήνα.
Αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής είναι η μελέτη των οικονομικών σκοπών και στόχων του κράτους καθώς και των μέσων που διαθέτει και χρησιμοποιεί για την πραγματοποίησή τους. Η εμπειρική παρατήρηση δείχνει ότι στους σύγχρονους κοινωνικούς σχηματισμούς που χαρακτηρίζονται από την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, την ελεύθερη επιχειρηματική δράση και τον ανταγωνισμό στην αγορά, η οικονομική δραστηριότητα του κράτους έχει αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση. Στους περισσότερους από τους κοινωνικούς αυτούς σχηματισμούς ( Ευρώπη, Β. Αμερική, Ιαπωνία ) οι δαπάνες που κάνει το κράτος και οι ελεγχόμενοι από αυτό οργανισμοί αντιπροσωπεύουν το 30-45% του εθνικού προϊόντος, οι φόροι που εισπράττει το 25-30% και τα δάνεια που συνάπτει το 20-25% της εθνικής αποταμίευσης. Επίσης το κράτος έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς όπως στην παραγωγή ηλεκτρισμού, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τη νοσοκομειακή περίθαλψη κ.α., και ακόμη σε κλάδους της βαριάς βιομηχανίας, όπως η διύλιση του πετρελαίου, τη χαλυβουργία, την παραγωγή όπλων και σ' άλλες βιομηχανίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι ανήκουν «εκ παραδόσεως» στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. (. . .) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ), ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ", Εκδόσεις Παπαζήση.
Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση των κυριότερων ρευμάτων οικονομικής σκέψης. Ειδικότερα παρουσιάζεται η εξέλιξη των θεωριών και μεθόδων των οικονομικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 250 χρόνων, ξεκινώντας από την κλασική σχολή και τις εργασίες του Σμιθ, του Ρικάρντο, του Μάλθους και του Τζ. Σ. Μιλλ. Στη συνέχεια μελετώνται οι ιδέες των οριακών και νεοκλασικών με έμφαση στο Μάρσαλ και το Βαλράς, καθώς επίσης η οικονομική σκέψη που έχει αναπτυχθεί στις αρχές του εικοστού αιώνα συμπεριλαμβανόμενων των οικονομολόγων όπως ο Βέμπλεν, ο Κέυνς και ο Σουμπέτερ. Η έμφαση του μαθήματος δίνεται στο να κατανοήσουν οι φοιτητές πως οι μεγάλοι διανοητές προσέγγισαν τα σημαντικότερα ερωτήματα στην οικονομική επιστήμη, σχετικά με την αξία και την αποτελεσματικότητα, τη διανομή, και τις αιτίες οικονομικής μεγέθυνσης, και τα επέλυσαν στο πλαίσιο της επιστημονικής γνώσης και των ιστορικών συνθηκών της εποχής τους. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, η συνεισφορά και τα αναλυτικά εργαλεία των μεγάλων οικονομολόγων συγκρίνονται και χρησιμοποιούνται για την ανάλυση σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων.
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: α) Heilbroner Robert L.(2000), Οι φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου: η ζωή και οι ιδέες τους, Κριτική, Αθήνα, β) Screpanti Ernesto, Zamagni Stefano (2004), Ιστορία Οικονομικής Σκέψης, Τυπωθήτω, Δαρδανός, Αθήνα.