Πάντειου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών 

Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διδάσκουσας Ιωάννα Κεραμίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια